Back

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Platné od: 01. marca 2021

 

Spoločnosť Language Siesta s.r.o., sídlo: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, IČO: 50 446 941, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 38285/T, zastúpená: Lukáš Krajčovič (konateľ), e-mail: info@languagesiesta.sk, tel.: 0948/844 044 spracúva vaše osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”), so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len “Zákon”).

 

Tento dokument sa vťahuje na bezpečnosť a ochranu osobných údajov našich zákazníkov a účastníkov kurzov, ktoré sú spracúvané na webovej stránke www.languagesiesta.sk. Prevádzkovateľ je držiteľom práv a doménového mena www.languagesiesta.sk a všetkých prislúchajúcich subdomén. 

 

Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa. Vašou návštevou a ďalším používaním tohto webu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi zásadami ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasíte. 

 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke, máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom na info@languagesiesta.sk alebo písomne na adrese našej prevádzkarne uvedenej vyššie. Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné, alebo ktoré boli zaslané omylom ďalej nespracúvame.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na vlastnom serveri a/alebo na serveroch, ktoré sú pre nás vyhradené. 

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame na účely uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, propagácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, prevádzkovania profilov na sociálnych sieťach podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedenia agendy práv dotknutých osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Za dotknutú osobu sa považuje návštevník nášho webu a/alebo kupujúci, ktorý si u nás objednal službu.

 

Na vyššie uvedené účely spracúvame najmä údaje potrebné na vypracovanie cenovej ponuky, zakúpenie a dodanie služby, plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy alebo na základe predzmluvných vzťahov, ďalej fotografie a videá zverejnené na  našich profiloch na sociálnych sieťach. V prípade, ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. za účelom kúpy darčeka alebo v prípade registrácie zamestnancov), máme za to, že vám tieto osoby poskytli na tento účel svoj súhlas. Spracúvanie takto získaných údajov je naším oprávneným záujmom na účely plnenia zmluvy voči predmetnej tretej osobe. 

 

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.

 

Sprostredkovatelia, ktorých sme si najali za účelom poskytovania služieb (napr. prevádzkovanie nášho webu, poskytovanie softvérového vybavenia, údržba a správa serverov, poskytovanie cloudových služieb, technická a IT podpora, doručovateľské spoločnosti, marketingové účely, správa sociálnych sietí, mzdové a účtovné služby, advokáti, audítori, a.i.), a ktorým budú sprístupnené údaje v rozsahu potrebnom na dané účely. 

 

Za účelom riadneho poskytovania našich služieb alebo našej propagácie môžeme poveriť nami vybraných sprostredkovateľov spracúvaním vašich osobných údajov. V takomto prípade vás žiadame, aby ste sa informovali o spôsobe, akým sú vaše osobné údaje spracúvané priamo na adrese webového sídla príslušného sprostredkovateľa. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny, uskutočňujeme za prijatia vhodných bezpečnostných a technických opatrení a v súlade s príslušnými pravidlami a normami. 

 

Doba uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Vo všeobecnosti tieto lehoty vyplývajú z právnych predpisov alebo z našich interných predpisov. Kontaktné údaje potrebné na registráciu a účasť na kurze budú vymazané po skončení kurzu. Kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom registrácie na kurze, ale ktoré nebudú smerovať k zakúpeniu daného kurzu, budú uchovávané po dobu 30 dní od dňa, kedy ste nám tieto údaje poskytli a následne budú vymazané. Fotografie a videá budú publikované po dobu dvoch rokov od dátumu zverejnenia a následne budú vymazané. V prípade, že odvoláte svoj súhlas, budú takéto fotografie a videá vymazané v čo najkratšom čase po obdržaní takejto žiadosti, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť informovať o vašej žiadosti o výmaz aj spoločnosti, ktorým sme vaše údaje poskytli, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Pre lepšiu kontrolu vás žiadame, aby ste zvážili možnosť požiadať o odstránenie takýchto údajov priamo tieto spoločnosti. 

 

V súlade s platnou legislatívou máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a požadovať ich kópiu, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na výmaz (“zabudnutie”) vašich údajov počas celej doby spracúvania. V prípade, ak je spracúvanie vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu. 

 

Ak je spracúvanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv alebo odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás e-mailom na info@languagesiesta.sk. Vaša žiadosť týkajúca sa uplatnenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo odvolania súhlasu bude spracovaná bez zdržania, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi. 

 

V prípade žiadosti o výmaz sme oprávnení takúto žiadosť vopred preskúmať a posúdiť. Ak bude takáto žiadosť nami uznaná ako relevantná, budú vaše údaje vymazané do 30 dní od jej podania, resp. doručenia. Žiadame vás, aby ste vašu žiadosť o výmaz dôkladne zvážili, nakoľko takáto akcia je neodvratná a budú pri nej vymazané všetky vaše údaje. 

 

V prípade odvolania súhlasu, ktorý ste nám udelili, podnikneme všetky potrebné kroky v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.  

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo so Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov si môžete prečítať kompletné znenie tohto dokumentu na našej webovej stránke v sekcii “ochrana osobných údajov” alebo nám napíšte na info@languagesiesta.sk.

 

COOKIES A GOOGLE ANALYTICS

 

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odosiela do vášho koncového zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón a.i.), kde sa tieto súbory ukladajú dovtedy, kým sa nezmažú. Ak navštívite našu webovú stránku znova, informácie sa načítajú rýchlejšie, pretože sú už uložené vo vašom koncovom zariadení a webová stránka vie, že ste ju už predtým navštívili. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom  koncovom zariadení len po dobu vašej prítomnosti na našej webovej stránke. V momente, keď ju opustíte, sa tieto cookies z vášho zariadenia vymažú. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení väčšinou na niekoľko týždňov do doby, kedy im uplynie platnosť alebo ich nevymažete. Nastavenia cookies je možné upraviť vo vašom internetovom prehliadači, kde máte možnosť cookies úplne alebo čiastočne zakázať. 

 

Nevyhnutné cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky. Umožňujú vám používať základné funkcie nášho webu ako napríklad zapamätanie prihlásenia či predvyplnenie formulárov. Tieto cookies o vás neukladajú žiadne informácie. Môžete ich vo svojom zariadení zakázať. V takom prípade však nebudete môcť plnohodnotne využívať náš web. 

 

Funkčné cookies slúžia na zapamätanie si vašich preferovaných nastavení ako napríklad nastavenie jazyka alebo krajiny a zmien, ktoré ste urobili. Ostávajú v platnosti počas doby trvania relácie na našej webovej stránke. Tieto cookies sa zbierajú anonymne. 

Služba reCaptcha od spoločnosti Google vyžaduje, aby ste klikli na tlačidlo „Nie som robot“. Na základe toho sa môže overiť, či ste alebo nie ste robot, prípadne vás vyzvať, aby ste vybrali ďalšie obrázky na ďalšie /dodatočné overenie. Za týmto účelom zbiera reCaptcha údaje ako napr. súbory cookies umiestnené spoločnosťou Google za posledných šesť mesiacov, počet “kliknutí” na vašej obrazovke (alebo dotykov na dotykovom zariadení), informácie CSS, dátum, jazyk vášho prehliadača, všetky doplnky, ktoré ste nainštalovali do prehliadača a objekty Javascript. Pomocou týchto údajov môžeme zhromažďovať informácie s cieľom zlepšiť bezpečnosť našich služieb. Spracúvanie takýchto údajov je možné až po vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

[learn_press_profile]