Back

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Platné od: jún 2019 do február 2021

 

spoločnosť: Language Siesta, s.r.o.

sídlo: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, Slovenská republika

prevádzkáreň: Hviezdoslavova 235/14, 917 01 Trnava, Slovenská republika

IČO: 50 446 941

 

zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro , vložka: 38285/T

zastúpená: Lukáš Krajčovič (konateľ)

 

webová stránka: www.languagesiesta.sk

e-mail: info@languagesiesta.sk

tel. č.: 0948 844 044 

 

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti  Language Siesta, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka (ďalej jen „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatvorením alebo na základe uzatvorenia zmluvy (ďalej len „zmluva“) medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“). 

 

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle  uzatvoriť zmluvu s predávajúcim, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 

1.3. Tieto obchodné podmienky sa riadia podľa slovenského práva. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci priebežne meniť či dopľňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy

 

2.1. Celá prezentácia služieb na webovej stránke predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese www.languagesiesta.sk (ďalej len „webová stránka“) nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom tejto služby. 

 

2.2. Webová stránka predávajúceho obsahuje informácie o službách, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov služieb. 

Ceny služieb sú uvedené v eurách a sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke predávajúceho. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

 

2.3. Pre objednanie služby kupujúci : 

 • vyplní záväznú prihlášku v elektronickej forme na webovej stránke predávajúceho alebo,
 • vyplní záväznú prihlášku v písomnej forme v sídle predávajúceho alebo.

 

2.4. Záväzná prihláška obsahuje predovšetkým informácie o:

 • službe, ktorú si kupujúci objednáva, 
 • osobné údaje kupujúceho, 
 • spôsobe úhrady ceny za službu,
 • údaje o požadovanom spôsobe dodania služby (ďalej spoločne len ako „prihláška“).

 

2.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v desiaty (10) deň po odoslaní.

 

2.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom prihlášky na jeho webovej stránke je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do prihlášky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov. Prihlášku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. 

 

2.7. Údaje uvedené v prihláške sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní prihlášky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v prihláške (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Potvrdenie o prijatí prihlášky sa nepovažuje za prijatie zmluvy. 

 

2.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere prihlášky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie prihlášky (napríklad písomne či telefonicky).

 

2.9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním prihlášky zo strany predávajúceho zaslaním potvrdenia o akceptovaní prihlášky kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 

 

2.10. Kupujúci súhlasí, že komunikácia v súvislosti so zmluvou sa môže uskutočňovať elektronicky. Náklady vzniknuté kupujúcemu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám a nemá nárok na ich kompenzáciu zo strany predávajúceho.

 

 1. Cena a platobné podmienky

 

3.1. Cenu za službu podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese: 

– bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedený v: SĽSP a.s., IBAN:  SK19 0900 0000 0051 1814 4715, SWIFT: GIBASKBX (ďalej len „účet predávajúceho“).

 

3.2. Úhrada služby formou splátok je možná na základe dohody.

 

3.3. V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri podpise zmluvy.

 

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do troch (3) dní od uzavretia zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

3.5. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú následne zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.  Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

 1. Vymeškané vyučovacie hodiny

4.1. Jazyková škola Language Siesta neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti študenta na skupinovom kurze.

4.2. Absencia a náhradné hodiny pri individuálnych kurzoch sa riešia na základe dohody s daným lektorom.

4.3. Náhradné hodiny je potrebné dohodnúť 24 hodín vopred s prideleným lektorom e-mailom, telefonicky alebo osobne.

4.4. V prípade nenahlásenia absencie aspoň 24 vopred a nedostavenia sa na vyučovaciu hodinu, študentovi hodina prepadáva.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 

5.1. Kupujúci má v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho: info@languagesiesta.sk

 

5.2. V prípade, že predávajúci neposkytne dohodnutú službu, alebo ju poskytne iba  v obmedzenom rozsahu, vráti zaplatenú cenu, alebo jej nespotrebovanú časť kupujúcemu.  

 

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. 

 

5.4. V prípade, že je poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 

6.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

 

6.2. Na webovej stránke www.languagesiesta.sk predávajúci používa odkazy na iné webové stránky. Predávajúci vyhlasuje, že nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok. Predávajúci sa zároveň dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. 

 

6.3. Majiteľom všetkých práv k fotografiám je Langugae Siesta, s.r.o., ich použitie bez predchádzajúceho výslovného súhlasu v písomnej forme je zakázané. 

 

6.4. Vybavovanie sťažností zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@languagesiesta.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 

6.5. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z čiností predávajúceho (napr. ochrana spotrebiteľa), je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, https://www.soi.sk

 

6.6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov vedenom Ministerstvom hospodárstva dostupnom na webovej stránke http://www.mhsr.sk/. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

6.7. Pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov je kontaktným miestom Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/.

 

6.8. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

[learn_press_profile]