OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Language Siesta, s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

 1. Všeobecné informácie o jazykovej škole Language Siesta

Spoločnosť Language Siesta, s.r.o., IČO: 50 446 941, DIČ: 2120344787, so sídlom: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:  38285/T, (ďalej len „Jazyková škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania.

 

 1. Prihlásenie – Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom vzniká na základe vyplnenej Záväznej prihlášky na kurz cudzieho jazyka. Prihlásenie sa do kurzu prostredníctvom Záväznej prihlášky je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne, telefonicky alebo e-mailom. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

 

 1. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň začatia kurzu.

 

 1. Realizácia platby

Realizácia platby sa uskutočňuje:

 • V hotovosti priamo v kancelárii Jazykovej školy ( adresa: Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava – 2. poschodie).
 • Prevodom na účet: IBAN SK19 0900 0000 0051 1814 4715 – SLSP banka a.s., variabilný symbol je číslo faktúry alebo meno študenta.
 • Úhrada kurzu formou splátok je možná na základe dohody.

 

 1. Storno poplatky

Pravidlá pe zrušenie kurzu sú nasledovné:

 • Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: neúčtuje jazyková škola storno poplatok.
 • Stornovanie kurzu po začatí prvého dňa výučby: Jazyková škola účtuje len do výšky počtu absolvovaných hodín.
 • Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia je možné po vzájomnej dohode s Jazykovou školou.
 • V prípade zrušenia kurzu (zo strany Jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti alebo uhradeného poplatku za kurz.
 • V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Jazykovej školy) bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.

 

 1. Vymeškané vyučovacie hodiny

Jazyková škola Language Siesta neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti študenta na skupinovom kurze.

Absencia a náhradné hodiny pri individuálnych kurzoch sa riešia na základe dohody s daným lektorom.

Náhradné hodiny je potrebné dohodnúť 24 hodín vopred s prideleným lektorom e-mailom, telefonicky alebo osobne.

V prípade nenahlásenia absencie aspoň 24 vopred a nedostavenia sa na vyučovaciu hodinu, študentovi hodina prepadáva.

 

 1. Prázdniny a dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin sa vyučuje len na základe vzájomnej dohody medzi študentom a lektorom.

 

 1. Sťažnosti

Študent môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť v kancelárii Jazykovej školy, kde sa jeho podanie spíše a Jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Jazyková škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Vyplnením prihlášky, a bežnou komunikáciou s Jazykovou školou študent prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré Jazykovej škole Language Siesta poskytol.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.01.2017

Kontaktujte nás

              

Kde nás nájdete

Hviezdoslavova 14
917 01 Trnava
Triedy sa nachádzajú na 2. poschodí
v budove poisťovne Kooperativa.
(Dostupné aj výťahom)

Jazykové verzie