Back

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Platné od: 01. marca 2021

 

Prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.languagesiesta.sk (ďalej ako “Language Siesta”, “jazyková škola”, “my”, “naše” alebo “web”) je spoločnosť: Language Siesta s.r.o., sídlo: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, IČO: 50 446 941, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 38285/T, zastúpená: Lukáš Krajčovič (konateľ), e-mail: info@languagesiesta.sk, tel.: 0948/844 044

 

Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právom a upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatvorením alebo na základe uzatvorenia zmluvy medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len “kupujúci). Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je povinnosťou kupujúceho sa s nimi vopred oboznámiť a v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás kontaktovať.

 

Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle s nami uzatvoriť zmluvu, je právnickou osobou alebo jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, prípadne výkonu svojho povolania. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú najmä na fyzické osoby – spotrebiteľov, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy s podnikateľmi sú upravené osobitnou zmluvou. 

 

Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa. Vašou návštevou a ďalším používaním tohto webu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s našimi Obchodnými podmienkami a so Zásadami spracúvania osobných údajov, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasíte. 

 

Sme oprávnení tento dokument kedykoľvek meniť alebo upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálna verzia je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná v našej prevádzkarni, staršie verzie sú dostupné k nahliadnutiu TU

 

Prezentácia služieb na našom webe www.languagesiesta.sk nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Náš web obsahuje informácie o ponúkaných službách, vrátanie cien v mene Euro a bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH. Ceny ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na našom webe. Týmito ustanoveniami nie je obmedzená možnosť uzatvorenia zmluvy za individuálne dojednaných podmienok. 

 

Pre objednanie služby je potrebné vyplniť záväznú prihlášku v elektronickej forme na našom webe. Záväzná prihláška obsahuje predovšetkým informácie o službe, ktorú si kupujúci objednáva, osobné údaje potrebné na vystavenie objednávky a uzatvorenie zmluvy a následné poskytnutie vybraných služieb, zvolený spôsob úhrady a požadovaný spôsob dodania služby (napr. online hodiny). Pred objednaním služby má kupujúci povinnosť všetky zadané údaje skontrolovať a v prípade potreby ich zmeniť, a až následne prihlášku odoslať. Prihláška bude akceptovaná až po zaslaní potvrdenia (napr. elektronickou formou), ktoré bude kupujúcemu vystavené okamžite. Potvrdenie o prijatí prihlášky nie je považované za uzatvorenie zmluvy. Zmluvný vzťah vzniká akceptovaním prihlášky a zaslania potvrdenia o jej akceptácii. 

 

Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti so zaslaním prihlášky a/alebo uzatvorením zmluvy (napr. na internetové pripojenie, tel. hovor) si hradí kupujúci sám a nemá nárok z našej strany na ich kompenzáciu. 

 

Cenu za služby môže kupujúci uhradiť bezhotovostne prevodom na náš účet vedený v SLSP a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 1814 4715, SWIFT: GIBASKBX. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do troch dní odo dňa uzavretia zmluvy. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu je splnený v momente pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet. Úhrada služieb formou splátok je možná na základe dohody. 

 

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecnými záväznými predpismi, bude kupujúcemu vystavený daňový doklad – faktúra, ktorý zasielame v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v prihláške. 

 

Neposkytujeme finančnú kompenzáciu v prípade neúčasti kupujúceho na individuálnom kurze, skupinovom kurze alebo inej službe, ktorú si u nás kupujúci zakúpil. Absenciu alebo žiadosť o náhradnú hodinu je kupujúci povinný nahlásiť pridelenému lektorovi (e-mailom alebo telefonicky) min. 24 hod. vopred. V prípade, že tak kupujúci neurobí, daný termín mu prepadne. 

 

Kupujúci má v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu nášho sídla alebo na adresu elektronickej pošty uvedenú vyššie. 

 

V prípade, že kupujúcemu neposkytneme dohodnutú službu, alebo ju poskytneme iba v obmedzenom rozsahu, vrátime kupujúcemu zaplatenú cenu, alebo jej nespotrebovanú časť.  

 

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. 

 

V prípade, že je poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť aj poskytnutý darček.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok spoločnosti Language Siesta s.r.o., sídlo: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, IČO: 50 446 941, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 38285/T, zastúpená: Lukáš Krajčovič (konateľ), e-mail: info@languagesiesta.sk, tel.: 0948/844 044

 

Na fyzické osoby – spotrebiteľov, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, sa vzťahuje štandardná záruka vyplývajúca zo zákona. Ako doklad o záruke slúži kupujúcemu daňový doklad – faktúra. U podnikateľov je táto lehota upravená v osobitnej zmluve. 

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Spoločnosť Language Siesta s.r.o. má právo zamietnuť úhradu takýchto nákladov, ak sa preukáže že neboli vynaložené skutočne alebo účelne.

 

Ak si kupujúci uplatnil reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom), potvrdenie o uplatnení reklamácie mu bude doručené ihneď po zaznamenaní reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nebude doručovať v prípade, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

 

Ak nie je dohodnuté inak, spôsob vybavenia reklamácie navrhuje spotrebiteľ. Spotrebiteľ má právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa, kedy si reklamáciu uplatnil. Doba trvania reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po jej uplatnení spotrebiteľom.

 

Vybavovanie sťažností zaisťujeme prostredníctvom e-mailovej adresy: info@languagesiesta.sk alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zasielame na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z našich činností (napr. ochrana spotrebiteľa), je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, https://www.soi.sk

 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov vedenom Ministerstvom hospodárstva dostupnom na webovej stránke http://www.mhsr.sk/. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line dostupnú na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov je kontaktným miestom Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Spoločnosť Language Siesta s.r.o., sídlo: M. Schneidera – Trnavského 798/9, 919 43 Cífer, IČO: 50 446 941, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 38285/T, zastúpená: Lukáš Krajčovič (konateľ), e-mail: info@languagesiesta.sk, tel.: 0948/844 044 spracúva vaše osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”), so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len “Zákon”).

 

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke, máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom: info@languagesiesta.sk. Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné, alebo ktoré boli zaslané omylom, ďalej nespracúvame.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na vlastnom serveri a/alebo na serveroch, ktoré sú pre nás vyhradené. 

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame na účely uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, propagácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, prevádzkovania profilov na sociálnych sieťach podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedenia agendy práv dotknutých osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Za dotknutú osobu sa považuje návštevník nášho webu a/alebo kupujúci, ktorý si u nás objednal službu.

 

Na vyššie uvedené účely spracúvame najmä údaje potrebné na vypracovanie cenovej ponuky, zakúpenie a dodanie služby, plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy alebo na základe predzmluvných vzťahov, ďalej fotografie a videá zverejnené na  našich profiloch na sociálnych sieťach. V prípade, ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (napr. za účelom kúpy darčeka alebo v prípade registrácie zamestnancov), máme za to, že vám tieto osoby poskytli na tento účel svoj súhlas. Spracúvanie takto získaných údajov je naším oprávneným záujmom na účely plnenia zmluvy voči predmetnej tretej osobe. 

 

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.

 

Sprostredkovatelia, ktorých sme si najali za účelom poskytovania služieb (napr. prevádzkovanie nášho webu, poskytovanie softvérového vybavenia, údržba a správa serverov, poskytovanie cloudových služieb, technická a IT podpora, doručovateľské spoločnosti, marketingové účely, správa sociálnych sietí, mzdové a účtovné služby, advokáti, audítori, a.i.), a ktorým budú sprístupnené údaje v rozsahu potrebnom na dané účely. 

 

Za účelom riadneho poskytovania našich služieb alebo našej propagácie môžeme poveriť nami vybraných sprostredkovateľov spracúvaním vašich osobných údajov. V takomto prípade vás žiadame, aby ste sa informovali o spôsobe, akým sú vaše osobné údaje spracúvané priamo na adrese webového sídla príslušného sprostredkovateľa. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny, uskutočňujeme za prijatia vhodných bezpečnostných a technických opatrení a v súlade s príslušnými pravidlami a normami. 

 

Doba uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Vo všeobecnosti tieto lehoty vyplývajú z právnych predpisov alebo z našich interných predpisov. Kontaktné údaje potrebné na registráciu a účasť na kurze budú vymazané po skončení kurzu. Kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom registrácie na kurze, ale ktoré nebudú smerovať k zakúpeniu daného kurzu, budú uchovávané po dobu 30 dní od dňa, kedy ste nám tieto údaje poskytli a následne budú vymazané. Fotografie a videá budú publikované po dobu dvoch rokov od dátumu zverejnenia a následne budú vymazané. V prípade, že odvoláte svoj súhlas, budú takéto fotografie a videá vymazané v čo najkratšom čase po obdržaní takejto žiadosti, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť informovať o vašej žiadosti o výmaz aj spoločnosti, ktorým sme vaše údaje poskytli, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Pre lepšiu kontrolu vás žiadame, aby ste zvážili možnosť požiadať o odstránenie takýchto údajov priamo tieto spoločnosti. 

 

V súlade s platnou legislatívou máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a požadovať ich kópiu, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na výmaz (“zabudnutie”) vašich údajov počas celej doby spracúvania. V prípade, ak je spracúvanie vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu. 

 

Ak je spracúvanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv alebo odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás e-mailom na info@languagesiesta.sk. Vaša žiadosť týkajúca sa uplatnenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo odvolania súhlasu bude spracovaná bez zdržania, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi. 

 

V prípade žiadosti o výmaz sme oprávnení takúto žiadosť vopred preskúmať a posúdiť. Ak bude takáto žiadosť nami uznaná ako relevantná, budú vaše údaje vymazané do 30 dní od jej podania, resp. doručenia. Žiadame vás, aby ste vašu žiadosť o výmaz dôkladne zvážili, nakoľko takáto akcia je neodvratná a budú pri nej vymazané všetky vaše údaje. 

 

V prípade odvolania súhlasu, ktorý ste nám udelili, podnikneme všetky potrebné kroky v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.  

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo so Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov si môžete prečítať kompletné znenie tohto dokumentu na našej webovej stránke v sekcii “ochrana osobných údajov” alebo nám napíšte na info@languagesiesta.sk.

 

COOKIES A GOOGLE ANALYTICS

 

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odosiela do vášho koncového zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón a.i.), kde sa tieto súbory ukladajú dovtedy, kým sa nezmažú. Ak navštívite našu webovú stránku znova, informácie sa načítajú rýchlejšie, pretože sú už uložené vo vašom koncovom zariadení a webová stránka vie, že ste ju už predtým navštívili. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom  koncovom zariadení len po dobu vašej prítomnosti na našej webovej stránke. V momente, keď ju opustíte, sa tieto cookies z vášho zariadenia vymažú. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení väčšinou na niekoľko týždňov do doby, kedy im uplynie platnosť alebo ich nevymažete. Nastavenia cookies je možné upraviť vo vašom internetovom prehliadači, kde máte možnosť cookies úplne alebo čiastočne zakázať. 

 

Nevyhnutné cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky. Umožňujú vám používať základné funkcie nášho webu ako napríklad zapamätanie prihlásenia či predvyplnenie formulárov. Tieto cookies o vás neukladajú žiadne informácie. Môžete ich vo svojom zariadení zakázať. V takom prípade však nebudete môcť plnohodnotne využívať náš web. 

 

Funkčné cookies slúžia na zapamätanie si vašich preferovaných nastavení ako napríklad nastavenie jazyka alebo krajiny a zmien, ktoré ste urobili. Ostávajú v platnosti počas doby trvania relácie na našej webovej stránke. Tieto cookies sa zbierajú anonymne. 

 

Služba reCaptcha od spoločnosti Google vyžaduje, aby ste klikli na tlačidlo „Nie som robot“. Na základe toho sa môže overiť, či ste alebo nie ste robot, prípadne vás vyzvať, aby ste vybrali ďalšie obrázky na ďalšie /dodatočné overenie. Za týmto účelom zbiera reCaptcha údaje ako napr. súbory cookies umiestnené spoločnosťou Google za posledných šesť mesiacov, počet “kliknutí” na vašej obrazovke (alebo dotykov na dotykovom zariadení), informácie CSS, dátum, jazyk vášho prehliadača, všetky doplnky, ktoré ste nainštalovali do prehliadača a objekty Javascript. Pomocou týchto údajov môžeme zhromažďovať informácie s cieľom zlepšiť bezpečnosť našich služieb. Spracúvanie takýchto údajov je možné až po vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

 

COPYRIGHT A AUTORSKÉ PRÁVA

 

Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Celý obsah publikovaný na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, audio alebo audiovizuálne záznamy) je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

 

PRÍSTUP NA NÁŠ WEB A JEHO POUŽÍVANIE

 

Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Kupujúci znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť. 

 

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov. 

 

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svojho vlastného. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany. 

 

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu, používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu, meniť a/alebo upravovať jeho obsah. 

 

Ďalej sa zakazuje zverejňovať na našom webe a/alebo na našich profiloch na sociálnych sieťach akýkoľvek nevhodný obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, hrubosť, násilie, obťažovanie, je urážlivý, obsahuje nahotu, sexuálnu tematiku alebo odkazy na pornografické webové stránky, je protizákonný, obsahuje znásilnenie, zoofíliu, incest či nekrofíliu, sexuálne zneužívanie detí a pod. 

 

Ak sa rozhodnete zapájať do networkingových aktivít alebo využívať rôzne diskusné fóra alebo akékoľvek iné formy internetovej komunikácie, ktoré sú vám k dispozícii, beriete na vedomie, že takéto spôsoby komunikácie môžu byť prístupné tretím stranám a/alebo širokej verejnosti. Je zakázané zverejňovať heslá, osobné a dôverné informácie, či už vaše vlastné alebo tretích osôb, informácie podliehajúce autorským právam alebo obchodnému tajomstvu a.i., alebo obťažovať ostatných účastníkov nevyžiadanými správami alebo nevhodným obsahom. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný únik takýchto informácií, ani za možnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

 

Ak zistíme, že obsah porušuje naše pravidlá, môžeme takýto obsah bez upozornenia odstrániť a obmedziť alebo zakázať vám prístup k nášmu webu. Obzvlášť závažné porušenia budú nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Ak objavíte obsah, o ktorom sa domnievate, že nespĺňa podmienky používania nášho webu, nahláste nám túto skutočnosť e-mailom na adresu uvedenú vyššie.

[learn_press_profile]